Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 20.12.2020 09:31:07 

ÁJEČÍ STRÁNKY :o)

Lovecké zkoušky retrívrů
Ověření vrozených vlastností retrieverů RK-CZ

Disciplíny:
úvodní - povaha
1. nos
2. vrozená chuť k práci
3. chování po výstřelu
4. ochota k práci ve vodě
5. aport z vody
6. aport v terénu
7. kontakt s vůdcem
8. vodění psa na vodítku
9. vodění psa volně
 
Popis disciplín:
Povaha - Úvodní disciplína, kterou absolvují psi před zkoušením ostatních předmětů.
Všichni zkoušení psi nastoupí v řadě vedle sebe u nohy vůdce. Na pokyn rozhodčího budou psi jednotlivě
procházet na vodítku nebo volně (podle popisu disciplíny vodění na vodítku) podél řady a zařadí se na konec.
Jakýkoli projev agresivity vůči ostatním psům či lidem je vylučující. Pes nepokračuje dále ve zkoušce a projev
agresivity se zapíše do průkazu původu, soudcovské tabulky a přehledu zkoušek.
Stejným způsobem se hodnotí jakýkoli náznak agresivity vůči člověku nebo vůči ostatním psům v průběhu celé
zkoušky.
Hodnocení: Vyhovující povaha se hodnotí jako standardní,
projevy agresivity se hodnotí jako agresivní, projevy bázlivosti nebo plachosti jako bázlivá.
 
1. Nos - Kvalita nosu je posuzována během zkoušení ostatních disciplín, při nichž pes používá čichové orientace.
Při hodnocení musí být vzaty v úvahu všechny okolnosti, které souvisí s pachovou prací a které ji mohou jakkoli
ovlivnit. Zvláště je třeba posoudit vzdálenost, na jakou pes navětřil zvěř nebo jiný předmět, jaké jsou povětrnostní
podmínky, síla větru, vlhkost a teplota vzduchu, povaha terénu, porost apod.
Kromě toho budou všichni psi odzkoušeni tak, že rozhodčí pohodí stejný předmět pro každého psa samostatně a na
jiném místě tak, aby to pes neviděl. Vůdce vypustí psa na pokyn rozhodčího proti větru tak, aby pes měl možnost
volným pohybem v terénu jako při procházce pach předmětu zachytit. Rozhodčí hodnotí tuto práci tak, jak je
popsáno výše.
Není rozhodující, jakým způsobem pes předmět označí, zda jej vůbec označí či zda jej přinese. Hodnotí se pouze
kvalita nosu.
Jako předmět se použije střelená nebo zhaslá zvěř, případně domácí králík nebo jiný předmět dobře držící pach.
Nepovažuje se za chybu, pokud pes předmět aportuje. Tento předmět může být i poté použit pro odzkoušení
ostatních psů.
 
2. Vrozená chuť k práci - Po celý čas zkoušek se hodnotí ochota a vytrvalost, s jakou se pes snaží pracovat,
případně vyhledat a aportovat střelenou zvěř, aniž by byly posuzovány vlohy ke slídění za živou zvěří. Pes musí
pracovat vytrvale, bez častého pobízení a povelů a bez ohledu na počasí (zima, déšť). Žádá se vášnivě a s radostí
pracující retriever. Pokud pes prokázal aport zvěře pernaté či srstnaté, poznamená se tato skutečnost do soudcovské
tabulky.
Prokáže-li pes klid před zvěří, nesmí to být hodnoceno jako chyba nebo jako nedostatek vloh k práci se zvěří.
Chyby: neradostné, pomalé a špatné plnění povelů, nedostatek zájmu o aport či zhaslou zvěř, nezájem o práci, stálé
povzbuzování.
Poznámka: Je třeba respektovat riziko přetížení a únavy psa při velmi teplém letním počasí.
 
3. Chování po výstřelu - Posuzuje se při volném pohybu psa, kdy vůdce nebo pomocník vystřelí na pokyn
rozhodčího jednu ránu z brokovnice nebo 9 mm startovací pistole tak, aby jej pes nesledoval a aby nemířil ve
směru pohybu psa.
Pes, který svým chováním prokáže, že se výstřelu nebojí a zůstane klidný pod vlivem vůdce je hodnocen známkou
4. Začne-li pes po výstřelu divočet, vyráží na velkou vzdálenost a nereaguje na povely vůdce, hodnotí se známkou
3, případně nižší.
Pes, který se bojí výstřelu, to znamená, že odběhne vystrašeně od vůdce, nedá se přivolat, ztratí zájem o další práci,
chová se bázlivě a nedůvěřivě, je hodnocen známkou 0 a je vyloučen z dalšího zkoušení. Tato skutečnost se mu
zaznamená do PP.

4. Ochota k práci ve vodě - Pes musí jít ochotně a bez váhání do vody za vhozeným aportem.
Chyby: opakovaný povel, váhání a vylézání na břeh snižují známku. Neuposlechnutí povelu k práci ve vodě se
hodnotí známkou 0.

5. Aport z vody - Rozhodčí hodí aport do hluboké vody nejméně osm metrů daleko. Pes má nejkratší cestou plavat
k aportu, přinést jej a předat bez váhání vůdci. Nepožaduje se odevzdání vsedě. Zlepšení úchopu ve vodě se
nepovažuje za chybu.
Chyby: Odkládá-li pes aport po vystoupení z vody, je mu úměrně snížena známka z výkonu.
Pes, který po vystoupení z vody uvolní úchop a opraví si jej, nesmí v žádném případě zvedat hlavu a čekat na
povel. Učiní-li tak, může obdržet nejvýše známku 2. Pes, který donese aportovaný předmět ke břehu tak, že na
něho může vůdce bez vstoupení do vody rukou dosáhnout, je hodnocen známkou 1.
Poznámka: Je-li břeh hůře přístupný, je psovi ponechána volba, kudy vystoupí na břeh.

6. Aport v terénu - Pes musí aportovanou zvěř nebo předmět samostatně a bez povelů uchopit, donést a bez váhání
odevzdat vůdci. Nepožaduje se odevzdání vsedě.
Chyby: příliš silné nebo váhavé uchopení (mačkání), načínání, a hraní si s aportem, obíhání vůdce při odevzdání.
Chybou je též, jestliže pes aport odkládá, aportuje s přestávkami, čeká na povel nebo aport upustí před odevzdáním.
Poznámka: Za předmět vhodný pro aport v terénu i z vody se považuje jakýkoli druh drobné zvěře, atrapa zvěře
(např. i domácí králík), „dummy“ (aportovací předmět speciální konstrukce užívaný mezinárodně pro zkoušky
retrieverů bez zvěře), kozlík (pešek) nebo činka. Jakýkoli předmět pro aport by měl mít alespoň 0,5 kg hmotnosti.
Před zahájením disciplín aportu musí vůdce předložit vhodný předmět pro aport ke schválení rozhodčímu. Neučiníli
tak, nebo předloží nevhodný předmět, použije rozhodčí předmět dle vlastního uvážení.
Volba druhu aportu nemá vliv na ohodnocení disciplíny.

7. Kontakt s vůdcem - Rozhodčí hodnotí během celých zkoušek, jak pes reaguje na přivolání a další povely a to i
je-li v kontaktu se zvěří. Příliš časté a opakované povely úměrně snižují známku. Pes, který se z jakýchkoli příčin
nenechá přivolat a připoutat na vodítko nebo se vzdálí na dobu delší než 5 minut se hodnotí známkou 0.

8. Vodění psa na vodítku - Může být posuzováno po celou dobu zkoušek nebo jako samostatná disciplína na
vytyčené trase.
Pes by neměl zůstávat vzadu nebo předbíhat vůdce, přičemž nesmí táhnout v žádném směru.

9. Vodění psa volně - Vůdce psa uvolní na pokyn rozhodčího z vodítka. Pes musí prokázat ochotu neodbíhat od
vůdce při volné chůzi terénem. Nejedná se o zkoušku dokonalého vodění u nohy bez vodítka. Pes může jít volně
spolu s vůdcem, při snaze odběhnout se bez váhání vrací na povel vůdce zpět.
Vlastnost doprovázet vůdce aniž by byl na obtíž je typická pro retrievery a měla by jim být vrozena. Volný pohyb
se děje teprve na povel vůdce.
Je-li pes po dobu zkoušek veden bez vodítka, což je možné, nesmí to v žádném případě být omluvou jeho
vymanění z vlivu vůdce na jakoukoli dobu. Pokud takto vedený pes zasáhne do zkoušení jiného psa, má rozhodčí
právo psa, který toto způsobil vyloučit ze zkoušek.
Disciplíně vodění na řemeni, se musí podrobit i jinak volně vedený pes.
 
Upozornění: V souladu se zákonem na ochranu zvířat byla členskou schůzí v roce 2001 odsouhlasena minimální
věková hranice psa / feny pro absolvování OVVR, která je 10 měsíců. Což znamená, že v den konání zkoušek musí
přihlášený pes / fena splňovat požadovaný věk. Jedinci mladší než 10 měsíců nebudou ke zkouškám připuštěni.
 

tabulka OVVR

Předmět
Nejnižší známka pro cenu
Koeficient
max. počet bodů
I.
II.
III.
1. Nos
3
3
2
10
40
2. Chování po výstřelu
3
2
1
3
12
3. Vrozená chuť k práci
3
2
1
8
32
4. Ochota k práci ve vodě
3
2
2
8
32
5. Aport z vody
3
2
1
10
40
6. Aport v terénu
3
2
1
8
32
7. Kontakt s vůdcem
3
2
2
4
16
8. Vodění na vodítku
3
2
1
3
12
9. Vodění volně
3
2
1
4
16
Nejnižší počet bodů pro cenu
204
150
109
 
 
-
Celkový počet bodů
232

 

 

TOPlist